Platforma dla koordynatorów ds równego traktowania

Nie pamiętasz hasła?

Sieć równości

Wydarzenia

O tolerancji, sytuacji osób LGBT i cudzoziemców oraz równościowym budżecie

15-11-2012

O tolerancji i równym traktowaniu jako wyzwaniu dla nowoczesnej administracji rozmawiano podczas ostatniej konferencji regionalnej w Warszawie organizowanej w ramach Projektu "Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia" z udziałem Pani Agnieszki Kozłowskiej - Rajewicz Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania, Pani Małgorzaty Kidawy–Błońskiej, Posłanki na Sejm RP, Pana Dariusza Piątka Wicewojewody Mazowieckiego, przedstawicieli administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych.

 

Pani Minister Agnieszka Kozłowska- Rajewicz w wystąpieniu inauguracyjnym podkreśliła, że im rzadziej będzie dochodziło do przypadków dyskryminowania ze strony urzędników państwowych, tym większe poczucie sprawiedliwości będą mieli obywatele, a tym samym tym lepiej będą się czuli we własnym państwie. Zdaniem Pani Poseł Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, aby walczyć z dyskryminacją, trzeba pokazywać, że w naszym społeczeństwie jest miejsce dla każdego i każdy może wnieść do niego coś wartościowego. Przedstawiciele administracji publicznej zarówno rządowej, jak i samorządowej powinni być pod tym względem przykładem.

 

Podczas dyskusji w trakcie konferencji dużo czasu poświęcono dwóm kwestiom: zapewnieniu równego traktowania cudzoziemców (przede wszystkim w dostępie dzieci z doświadczeniami migracji do edukacji) oraz równościowemu budżetowi. Mimo dokonujących się zmian w sposobie realizacji polityki lokalnej w Polsce, wciąż istnieje przekonanie wśród dużej części władz samorządowych, iż wiele problemów lokalnych, w tym również związanych z dyskryminacją, nie może być rozwiązanych bez dużego wsparcia finansowego. Zatem w ślad za realizacją polityki antydyskryminacyjnej w regionie powinny pójść również duże środki finansowe, W obecnej chwili dochodzi bowiem do wielu sytuacji, w których władze lokalne mają trudności z uchwaleniem budżetu i tym samym stoją przed trudnym wyborem czy środki finansowe przeznaczyć na realizację polityki równościowej czy na inne – zdaniem władz lokalnych – ważniejsze cele z punktu widzenia danej społeczności.

 

Uczestnicy panelu przekonywali jednak, że w sytuacji gdy dostęp do zasobów finansowych jest ograniczony, wystarczy często zmiana sposobu myślenia, bo przygotowanie budżetu uwzględniającego potrzeby wszystkich jest kwestią dobrej woli, nie dodatkowych pieniędzy. Zmiana jest możliwa, jeżeli mamy chęć założenia „równościowych okularów, zmiany mentalności oraz nabycia odpowiedniej wiedzy i kompetencji. Nie chodzi bowiem o to, by „wyczarować” w budżecie (np. gminy czy państwa) nowe środki finansowe, ale zadbać o taki sposób ich wydawania, by uwzględnić potrzeby wszystkich np. zadbać, by z „Orlików” mogli korzystać nie tylko chłopcy grający w piłkę, ale i dziewczynki.

 

Na spotkaniu poruszano również kwestie nierównego traktowania osób LGBT, a także chorych psychicznie, którzy wg badań przeprowadzonych w ramach projektu „Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia” są zdaniem Polek i Polaków grupami najbardziej narażonymi na nierówne traktowanie. Podczas konferencji zaprezentowano również dobre praktyki w ramach programów i projektów na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji na terenie województwa mazowieckiego ale również realizowane w programach o zasięgu ogólnopolskim.

zobacz wszystkie
WydrukujWydrukuj

Słownik pojęć związanych z dyskryminacją

a b c d e f g h i j k l ł m n o p r s t u w z

Antysemityzm

 -  Antysemityzm, postawa niechęci bądź wrogości wobec Żydów lub osób pochodzenia żydowskiego, ich prześladowanie i dyskryminacja, poglądy uzasadniające takie działania. czytaj
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizacja Ideo
powered by: CMS Edito