Platforma dla koordynatorów ds równego traktowania

Nie pamiętasz hasła?

Sieć równości

Wydarzenia

O sytuacji cudzoziemców na konferencji w Lublinie

14-11-2012

Podczas kolejnej konferencji regionalnej w Lublinie zorganizowanej w ramach Projektu "Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia" z udziałem Pani Agnieszki Kozłowskiej - Rajewicz Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania oraz Mariana Starownika, Wicewojewody lubelskiego poruszono problem pobytu cudzoziemców oraz integracji uchodźców ze społeczeństwem lokalnym na ziemi lubelskiej.

 

Jak zaznaczyła Pani Minister ważnym elementem integracji z cudzoziemcami jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie tolerancji, równego traktowania i otwartości na innego człowieka. Ponadto istotną rolę odgrywa ścisła współpraca władzy wojewódzkiej, samorządowej, organizacji pozarządowych oraz policji i organizacji reprezentujących interesy mniejszości na rzecz tolerancji i zwalczania aktów ksenofobii.

 

Ważną rzeczą jest również – jak podkreśliła Pani Minister – czynny i aktywny udział w konsultacjach społecznych i łączenie siły na rzecz tolerancji.

 

Zaproszeni uczestnicy panelu oraz zaproszeni goście zgodnie stwierdzili, iż pojawienie się w monokulturowym społeczeństwie polskim coraz bardziej licznej grupy osób o innej niż polski kulturze i języku wywołało skutki, które muszą być wzięte pod uwagę przez władze lokalne. Na skutek wolnego ruchu granicznego zwiększyła się liczba cudzoziemców, którzy przybywają do naszego kraju głównie w celach zarobkowych choć również i edukacyjnych, a często bez własnej woli.

Należy zatem przedsięwziąć działania mające na celu integrację takich osób ze społeczeństwem. W głównej mierze dotyczy to programów integracyjnych dla cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy w Polsce.

 

Dzięki tym programom i zaangażowaniu władz lokalnych następują pozytywne zmiany w postrzeganiu cudzoziemców przez społeczeństwo polskie ale przede wszystkim w poprawie ich sytuacji materialno-bytowej w Polsce.

zobacz wszystkie
WydrukujWydrukuj

Słownik pojęć związanych z dyskryminacją

a b c d e f g h i j k l ł m n o p r s t u w z

Faszyzm

 -  Jednym z najczęstszych przestępstw popełnianych przy pomocy sieci komputerowej jest propagowanie treści o charakterze faszystowskim czytaj
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizacja Ideo
powered by: CMS Edito