Platforma dla koordynatorów ds równego traktowania

Nie pamiętasz hasła?

Sieć równości

Wydarzenia

W Kielcach o Ekonomii społecznej, jako instrumencie wyrównującym szanse bezrobotnych, którzy ukończyli pięćdziesiąty rok życia.

04-10-2012

Ekonomia społeczna, jako instrument wyrównujący szanse bezrobotnych, którzy ukończyli pięćdziesiąty rok życia, była wiodącym tematem konferencji w Kielcach organizowanej w ramach cyklu konferencji regionalnych z udziałem Pełnomocniczki Rządu do Spraw Równego Traktowania, posłów na Sejm RP, wojewody świętokrzyskiego, przedstawicieli administracji samorządowej, centrów integracji społecznej, członków spółdzielni socjalnych, organizacji pozarządowych oraz mediów.

 

Uczestnicy konferencji podkreślili, że działalność spółdzielni socjalnych oraz centrów integracji społecznej stanowi istotny czynnik integracji oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym m.in. z powdu wieku. Zauważono również, iż kluczową rolę w funkcjonowaniu sektora ekonomii społecznej powinny pełnić jednostki samorządu terytorialnego, które dysponują różnymi, zarówno finansowymi, jak i pozafinansowymi możliwościami wsparcia podmiotów ekonomii społecznej.

 

Minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz podkreśliła, „iż kluczową, pozafinansową możliwością wsparcia spółdzielni socjalnych jest stosowanie przez jednostki samorządu terytorialnego tzw. klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, które mądrze wykorzystywane stanowią skuteczne narzędzie realizacji polityki społecznej, niwelującej wykluczenie społeczne osób pozostających bez pracy m.in. z powodu wieku czy niepełnosprawności”. Tego typu działanie jest świetnym przykładem przeciwdziałania dyskryminacji, które nie wymaga dużych nakładów, przy osiągnięciu jednocześnie niewymiernych korzyści.

 

Zasygnalizowano również konieczność zmiany obowiązujących przepisów prawa, na podstawie których funkcjonują spółdzielnie socjalne, tak aby ich członkowie obligatoryjne, nie zaś fakultatywnie, otrzymywali refundację składek przekazywanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

zobacz wszystkie
WydrukujWydrukuj

Słownik pojęć związanych z dyskryminacją

a b c d e f g h i j k l ł m n o p r s t u w z

Mobbing

 -  wywodzący się z języka angielskiego od wyrazu "mob" co oznacza tłum, natłok, banda oraz napastowanie i obleganie. czytaj
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizacja Ideo
powered by: CMS Edito