Platforma dla koordynatorów ds równego traktowania

Nie pamiętasz hasła?

Sieć równości

Wydarzenia

O niepełnosprawności w Rzeszowie

02-10-2012

O niepełnosprawności w Rzeszowie Równość szans osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy oraz działania na rzecz ich aktywizacji zawodowej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu były tematem przewodnim konferencji w Rzeszowie organizowanej w ramach cyklu konferencji regionalnych z udziałem Pani Minister Agnieszki Kozłowskiej – Rajewicz, posłów na Sejm RP, wicewojewody podkarpackiego, przedstawicieli instytucji administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz mediów.

 

Uczestnicy konferencji podczas dyskusji podkreślali, że dla osób z niepełnosprawnościami możliwość pracy jest nie tylko sposobem na uzyskanie dochodu ale przede wszystkim okazją do nawiązania kontaktów społecznych, motorem działania oraz źródłem poczucia własnej wartości i bycia potrzebnym. Obawa przed zatrudnieniem osób z niepełnosprawnościami szczególnie niewidomych oraz z chorobami psychicznymi często wynika z lęku, czy dana osoba sobie poradzi, jednak zdaniem uczestników konferencji „każdy może pracować, trzeba mu tylko znaleźć odpowiednie zajęcie”.

 

Podczas dyskusji panelowej, która odbyła się w drugiej części konferencji zwracano uwagę na znaczącą rolę mediów w uwrażliwianiu społeczeństwa na problemy i bariery, z jakimi stykają się osoby z niepełnosprawnościami zwłaszcza niewidome oraz chorujące psychicznie. Jak podkreśliła Minister Agnieszka Kozłowska – Rajewicz mimo zmian świadomościowych jakie zaszły w ciągu ostatnich 20 lat w Polsce w kwestii postrzegania niepełnosprawności jest jeszcze wiele w tej kwestii do zrobienia i należy podejmować dalsze działania tak, aby organizacja przestrzeni publicznej nie ograniczała nikogo w pełnieniu ról społecznych, dlatego tak ważna jest idea projektowania uniwersalnego czyniącego przestrzeń publiczną dostępna dla wszystkich.

 

Uczestnicy spotkania zostali również zaproszeni do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, aby dalej rozmawiać i szukać rozwiązań ułatwiających aktywizację osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy.

zobacz wszystkie
WydrukujWydrukuj

Słownik pojęć związanych z dyskryminacją

a b c d e f g h i j k l ł m n o p r s t u w z

Faszyzm

 -  Jednym z najczęstszych przestępstw popełnianych przy pomocy sieci komputerowej jest propagowanie treści o charakterze faszystowskim czytaj
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizacja Ideo
powered by: CMS Edito