Platforma dla koordynatorów ds równego traktowania

Nie pamiętasz hasła?

Sieć równości

Książki

Raport z badania poszerzonym wskaźnikiem Gender Index (GI)

W ramach projektu Partner SGH w okresie od dnia 16 października 2011 roku do 29 lutego 2012 roku prowadził w wybranych instytucjach administracji rządowej badanie wskaźnikiem Gender Index poszerzonym o elementy Diversity Index.

Celem badania było zebranie informacji na temat zgodności prowadzonej polityki z zasadą równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, poglądy polityczne, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, stan cywilny i rodzinny.

Badaniem objęte zostały wszystkie ministerstwa oraz Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Produktem badania będzie raport zbiorczy z całości badania zawierający obszary problemowe i zalecenia do wdrożenia.

Zapraszamy do zapoznania sie z Raportem.

Pliki do pobrania

Polityka róznorodności - Raport

Kobiety ofiary przemocy nie dostają wystarczającego wsparcia w UE - raport EIGE

Najnowszy raport Europejskiego Instytutu ds. Równości Płci (EIGE) pokazuje, ze przemoc domowa wobec kobiet jest wciąż szeroko rozpowszechniona, oficjalne statystyki nie oddają rzeczywistej skali zjawiska, a ofiary przemocy nie otrzymują wystarczającego wsparcia. Jedną z przyczyn jest niewystarczająca liczba i brak własciwych standardów specjalistycznych usług pomocowych dla kobiet ofiar przemocy (takich jak schroniska, telefony zaufania, pomoc prawna). Inny powód to brak obowiązkowych szkoleń w obszarze równości płci i przemocy ze względu na płeć dla dla osób pracujących z ofiarami i sprawcami przemocy. Problemów jest więcej. Tylko 12 z 27 państw członkowskich UE gwarantuje prawnie finansowanie specjalistycznych usług pomocowych dla kobiet ofiar przemocy. Raport EIGE będzie dostępny na stronie EIGE w grudniu 2012. Więcej informacji na temat badań EIGE w obszarze przemocy ze względu na płeć: http://www.eige.europa.eu/content/activities/gender-based-violence

 

Europejskie zobowiązania

 

90 procent ofiar przemocy ze strony partnerów to kobiety. Badania pokazują, że od 12 do 35 procent kobiet w UE doświadcza lub doświadczyło przemocy fizycznej ze strony partnera intymnego. Unia Europejska i instytucje unijne są zobowiazane do podejmowania działań na rzecz zwalczania przemocy wobec kobiet. Zobowiązanie to jest potwierdzone m.in. w Karcie Kobiet (2010), Strategii na rzecz Równości Kobiet i Mężczyzn 2010-2015 opracowanej przez Komisję Europejską i w Programie sztokholmskim 2010-2014. Najnowsze instrumenty prawne na rzecz zwalczania przemocy wobec kobiet dostarcza Konwencja Rady Europy w sprawie Zapobiegania i Zwalczania Przemocy wobec Kobiet i Przemocy Domowej. Konwencja zobowiązuje do zapewnienia kobietom ofiarom przemocy specjalistycznych usług pomocowych, m.in. schronisk, telefonów zaufania i porad prawnych oraz do wsparcia ich finansowania.

 

Pomoc jest niewystarczająca

 

Raport EIGE “Przemoc wobec Kobiet: Pomoc Ofiarom” (pełny tytuł: “Przegląd realizacji Pekińskiej Platformy Działania przez Państwa Członkowskie UE: Przemoc wobec kobiet: Pomoc Ofiarom”) opisuje obecny status specjalistycznych usług pomocowych dla kobiet ofiar przemocy ze strony partnerów w 27 państwach członkowskich UE i Chorwacji. Raport zawiera również rekomendacje poprawy standarów tych usług. W raporcie podkreśla się, że tylko specjalistyczne usługi pomocowe mogą w pełni odpowiedzieć na specyficzne potrzeby kobiet ofiar przemocy (w tym potrzebę bezpiecznego schronienia, ochrony, specjalistycznej opieki medycznej, pomocy prawnej i psychologicznej, potrzebę poradnictwa zawodowego i wsparcia finansowego) oraz wesprzeć proces wychodzenia z traumy. “Raport EIGE pokazuje – mówi Virginija Langbakk, Dyrektorka EIGE – że obecnie istniejące usługi pomocowe nie odpowiadają na potrzeby kobiet ofiar przemocy. Jest zbyt mało specjalistycznych usług pomocowych, w niektórych państwach członkowskich UE dostępne są one tylko w stolicach, czy największych miastach, a ich finansowanie jest niestabilne. Co więcej, szkolenia dla dla osób pracujących z ofiarami i sprawcami przemocy są nieobowiązkowe, niesystematyczne i często nie uwzględniają perspektywy płci.” Raport podkreśla, że w 26 państwach członkowskich członkowskich UE i w Chorwacji są dostępne poradnie dla ofiar przemocy, ale tylko 8 krajów członkowskich i Chorwacja wypełnia rekomendację dot. co najmniej 1 poradni na 50,000 kobiet. 17 państw członkowskich posiada telefony pomocowe dla kobiet ofiar przemocy, ale tylko w 6 przypadkach telefony pomocowe są bezpłatne i dostępne 24/7 – co jest podstawowym wymogiem Konwencji Rady Europy w sprawie Zapobiegania i Zwalczania Przemocy wobec Kobiet i Przemocy Domowej.

 

Kraje unijne walczą o zmiany

 

“Warto podkreślić – mówi Virginija Langbakk – że większość państw unijnych opracowała i wdrożyła krajowe programy przeciwdzialania i zwalczania przemocy domowej, włączyła kategorię przemocy ze strony partnerów intymnych do kodeksu karnego oraz przyjęła nakaz ochrony dla ofiar przestępstw. Niektóre państwa członkowskie UE dokonały znaczącego postępu w zakresie zapewnienia usług pomocowych kobietom doświadczającym dyskryminacji krzyżowej (w tym emigrantek, kobiet z różnych grup wiekowych, kobiet należących do mniejszości etnicznych, LBT, kobiet z niepełnosprawnością). Jednak – dodaje Virginija Langbakk – wciąż potrzebujemy lepszych rozwiązań: większość krajowych planów działań nie zawiera systemu monitoringu i ewaluacji, tylko 4 państwa członkowskie UE wprowadziły do swoich kodeksów karnych definicję przemocy domowej opartą na kategorii społeczno-kulturowej tożsamości płci; a nakazy ochrony są w wielu państwach niewłaściwie wdrożone. Co więcej, finansowanie specjalistycznych usług pomocowych jest niestabilne i wyraźnie widać tu negatywne skutki kryzysu ekonomicznego. Tylko 12 państw członkowskich UE gwarantuje prawnie finansowanie specjalistycznych usług pomocowych dla kobiet ofiar przemocy.

 

Rekomendacje

 

W oparciu o dane z raporu, EIGE rekomenduje państwom członkowskim UE: Uznać potrzebę tworzenia specjalistycznych, uwzględniających perspektywę płci, usług pomocowych, w celu odpowiedzi na różnorodne, krótko i długoterminowe potrzeby kobiet z doświadczeniem przemocy i ich dzieci. Zagwarantować stabilne finansowanie specjalistycznych usług pomocowych, takich jak schroniska, telefony pomocowe i poradnie. Zabezpieczyć niezależność i finansowanie specjalistycznych kobiecych organizacji pozarządowych, oferujących usługi pomocowe dla kobiet ofiar przemocy. Wprowadzić obowiązkowe, systematyczne i ciągłe szkolenia w obszarze przemocy wobec kobiet dla właściwych służb oraz zabezpieczyć finansowanie tych szkoleń. Zapewnić, by usługi pomocowe były dostępne także dla kobiet doświadczających dyskryminacji krzyżowej, w tym emigrantek, kobiet z różnych grup wiekowych, kobiet należących do mniejszości etnicznych, LBT, kobiet z niepełnosprawnością. Wprowadzić regularny monitoring i ewaluację systemu usług pomocowych dla ofiar przemocy domowej. Opracować krajowe definicje i klasyfikacje na potrzeby badań i statystyk, zapewnić ich spójne i konsekwentne stosowanie na szczeblu krajowym, regionalnym, europejskim i międzynarodowym oraz zapewnić regularne zbieranie danych.

 

Raport ten jest częścią pracy EIGE w obszarze przemocy ze względu na płeć, której celem jest wspieranie instytucji tworzących i wdrażających politykę na szczeblu UE i polityki krajowe oraz wszystkie organizacje działające na rzecz równości kobiet i mężczyzn, poprzez dostarczanie wiarygodnych i porównywalnych danych na temat równości płci w Unii Europejskiej. Temat tego raportu został wybrany przez Prezydencję Cypryjsą w Radzie Unii Europejskiej. Eliminacja wszystkich form przemocy wobec kobiet jest jednym z celów strategicznych Pekińskiej Platformy Działania (BpfA), przyjętej na Czwartej Światowej Konferencji w sprawie Kobiet w 1995. Rada Europejska uznała zobowiązanie Unii Europejskiej wobec postanowień Pekińskiej Platformy Działania i wyraziła zamiar przeglądu realizacji Platformy wśród państw członkowskich UE. Europejski Instytut ds. Równości Płci pełni ważną rolę w tym procesie.

 

Raport EIGE “Przemoc wobec Kobiet: Pomoc Ofiarom” będzie dostępny na stronie EIGE http://www.eige.europa.eu w grudniu 2012.

Więcej informacji na temat badań EIGE w obszarze przemocy ze względu na płeć http://www.eige.europa.eu/content/activities/gender-based-violence

 

Osoby do kontaktu: Magdalena Gryszko, Magdalena.Gryszko@eige.europa.eu, tel. +370 64514340

Jesper Hansen, Jesper.Hansen@eige.europa.eu, +370 5 2192898

 

Europejski Instytut ds. Równości Płci (EIGE) jest agandą Unii Europejskiej i unijnym centrum wiedzy w obszarze równości płci.

EIGE wspiera instytuje tworzące i wdrażające politykę na szczeblu UE i polityki krajowe oraz wszystkie organizacje działające na rzecz równości kobiet i mężczyzn, poprzez dostarczanie wiarygodnych i porównywalnych danych na temat równości płci w Unii Europejskiej.

Podręcznik europejskiego prawa o niedyskryminacji

O Podręczniku po europejskim prawie o niedyskryminacji

 

Podręcznik po europejskim prawie o niedyskryminacji, opublikowany wspólnie przez Europejską Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) i Europejski Trybunał Praw Człowieka, jest pierwszym wszechstronnym podręcznikiem po europejskim prawie o niedyskryminacji. Publikacja opiera się na orzecznictwie Trybunału Praw Człowieka i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Podręcznik obejmuje następujące tematy: kontekst i tło historyczne europejskiego prawa o niedyskryminacji (w tym traktaty ONZ dotyczące praw człowieka), kategorie dyskryminacji i mechanizmy obronne, zakres obowiązywania prawa (w tym podmioty chronione) oraz podstawy ochrony, tj. płeć, niepełnosprawność, wiek, rasa i narodowość.

Podręcznik jest skierowany do środowiska prawniczego na poziomie krajowym i europejskim, w tym do sędziów, prokuratorów, prawników, funkcjonariuszy organów ścigania i innych podmiotów zajmujących się udzielaniem porad prawnych, jak np. krajowych instytucji praw człowieka, organów ds. równouprawnienia i ośrodków porad prawnych.

Publikacja jest dostępna on-line lub do pobrania (zobacz www.fra.europa.eu).

Do podręcznika dołączona jest również płyta CD-ROM, zawierająca odpowiednie przepisy prawne, literaturę specjalistyczną, orzecznictwo i streszczenia orzecznictwa.

 

Ściągnij podręcznik

Edukacja antydyskryminacyjna i jej standardy jakościowe

Opracowanie „Edukacja antydyskryminacyjna i jej standardy jakościowe” to praca zbiorowa członkiń i członków Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, stanowiąca próbę uporządkowana i nazwania tego, czym jest edukacja antydyskryminacyjna i co decyduje o jej jakości. W publikacji:

  • opisane są standardy merytoryczne edukacji antydyskryminacyjnej – definicje, treści, formy, a także kompetencje osób prowadzących edukację antydyskryminacyjną,
  • pokazane są ścieżki rozwoju zawodowego dla osób zajmujących edukacją antydyskryminacyjną i zainteresowanych prowadzeniem szkoleń o tej tematyce (system certyfikacji trenerskiej TEA),
  • przedstawiamy listę praktycznych rekomendacji, które pomogą zaplanować i przeprowadzić szkolenie, festiwal, piknik lub inne wydarzenia edukacyjne w najbardziej równościowy sposób (narzędzie do równościowego monitoringu),
  • proponowana jest możliwości konstruowania dokumentacji przetargowej (np. SIWZ) z uwzględnieniem perspektywy antydyskryminacyjnej i równościowej, zgodnie z zasadą społecznie odpowiedzialnych zamówień.

 

Broszurę w formacie pdf można pobrać tutaj. Broszurę w formacie mp3 można odsłuchać tutaj. 

 

Źródło: http://tea.org.pl/

WydrukujWydrukuj

Słownik pojęć związanych z dyskryminacją

a b c d e f g h i j k l ł m n o p r s t u w z

Faszyzm

 -  Jednym z najczęstszych przestępstw popełnianych przy pomocy sieci komputerowej jest propagowanie treści o charakterze faszystowskim czytaj
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizacja Ideo
powered by: CMS Edito