Platforma dla koordynatorów ds równego traktowania

Nie pamiętasz hasła?

Sieć równości

Uwaga

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

 

 

 

 

 

 

 

KONSTYTUCJA RP

 

Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

 

Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

 

 

informaje o projekcie

 

Gdzie szukać informacji i pomocy

Newsletter

Podaj swój adres e-mail


O projekcie

Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia

 

 

 

Takiego projektu nie realizował dotąd żaden z krajów Unii Europejskiej. Polska jest pierwsza.

 

 

 

Projekt „Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia” realizowany jest przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania w latach 2011-2012 w ramach Priorytetu V : Dobre Rządzenie, Działanie 5. 1.: Wzmocnienie potencjału administracji rządowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w partnerstwie ze Szkołą Główną Handlową  (Partner SGH) i Uniwersytetem Jagiellońskim (Partner UJ).

 

Polityka równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji z każdego powodu ma znaczenie strategiczne dla współczesnego państwa, zapewniając zrównoważony rozwój społeczny i sprawiedliwy dostęp do dóbr i usług dla wszystkich obywateli. Rozwój równości szans w Polsce powinien być wspomagany wzrostem świadomości i wiedzy na temat polityki antydyskryminacyjnej wśród pracowników instytucji rządowych. Pozwoli to na prowadzenie przez Polskę skutecznej polityki antydyskryminacyjnej z każdego powodu oraz właściwą interpretację i implementację przepisów antydyskryminacyjnych Unii Europejskiej do prawa polskiego.

Potrzeba realizacji projektu wynika z faktu, że pomimo dobrych rozwiązań prawnych i instytucjonalnych, w praktyce nadal mamy do czynienia z wieloma przypadkami nierówności.

 

Celem ogólnym projektu jest podjęcie działań zmierzających do przygotowania administracji rządowej na wszystkich poziomach do tworzenia i monitorowania prawa oraz opracowywania i wdrażania odpowiednich strategii uwzględniających zasadę równości.

 

 Celami szczegółowymi projektu są:

  • usprawnienie wdrażania zasady równego traktowania w administracji publicznej przez utworzenie ogólnopolskiej sieci Koordynatorów ds. Równego Traktowania (KRT) we wszystkich ministerstwach, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, urzędach wojewódzkich i wybranych instytucjach publicznych;
  • wprowadzenie zasady równego traktowania do standardu dobrego rządzenia przez opracowanie Strategicznych Rekomendacji na rzecz Równego Traktowania (SRRT) stanowiących bazę do opracowania Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania;
  • podniesienie kompetencji kadr administracji publicznej (a w szczególnoości rządowej) poprzez przeprowadzenie szkoleń z zakresu realizacji zasady równego traktowania i przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji dla ok. 460 pracowników urzędów i instytucji publicznych;
  • upowszechnienie idei równości i przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji przez realizację społecznej kampanii informacyjnej na temat równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji.

 

Działania podejmowane w projekcie to:

  1. badania: poszerzonym wskaźnikiem Gender Index (GI) oraz badanie sondażowe aktualnej sytuacji grup dyskryminowanych ze szczególnym uwzględnieniem aspektów odnoszących się do działań podejmowanych przez administrację publiczną;
  2. analiza danych zastanych;
  3. diagnoza zjawiska dyskryminacji i opracowanie Strategicznych Rekomendacji na rzecz Równego Traktowania (SRRT);
  4. szkolenia dla administracji publicznej;
  5. utworzenie sieci Koordynatorów ds. Równego Traktowania (KRT);
  6. promocja i upowszechnianie projektu oraz idei równości i przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji.

 

Badanie poszerzonym wskaźnikiem Gender Index (GI)

 

Polityka Róznorodności w Administracji Centralnej

W ramach projektu Partner SGH w okresie od dnia 16 października 2011 roku do 29 lutego 2012 roku prowadził w wybranych instytucjach administracji rządowej badanie wskaźnikiem Gender Index poszerzonym o elementy Diversity Index. 

Celem badania było zebranie informacji na temat zgodności prowadzonej polityki z zasadą równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, poglądy polityczne, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, stan cywilny i rodzinny.

Badaniem objęte zostały wszystkie ministerstwa oraz Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Produktem badania jest raport zbiorczy z całości badania, przygotowany w oparciu  o raporty indywidualne z rekomendacjami dla poszczególnych instytucji, zawierający obszary problemowe i zalecenia do wdrożenia.

 

 

Badanie sondażowe aktualnej sytuacji grup dyskryminowanychOkładka z raportu z badań sondażowych

Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w okresie od dnia 16 listopada do dnia 21 grudnia 2011 roku prowadził badania mające na celu dostarczenie informacji na temat aktualnej sytuacji grup dyskryminowanych ze szczególnym uwzględnieniem tych aspektów, które odnoszą się do działań podejmowanych przez administrację publiczną. Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 1715 respondentów w formie indywidualnych wywiadów według standaryzowanego kwestionariusza.Poziom realizacji próby wylosowanej wyniósł 54%.Podczas badania zastosowano metodę zbierania danych CAPI (wspomagany komputerowo wywiad osobisty w domu respondenta).

Produktem badania jest raport z badania sondażowego, który został opublikowany w lipcu 2012 roku.

  

  

Diagnoza zjawiska dyskryminacji oraz Strategiczne Rekomendacje na rzecz Równego Traktowania

 

Na podstawie wyników uzyskanych w trakcie analizy danych zastanych (m.in. publikacji polskich i zagranicznych, ustaw, rozporządzeń) oraz wyników badania sondażowego aktualnej sytuacji grup dyskryminowanych Partner UJ opracuje diagnozę zjawiska dyskryminacji, która pozwoli na uzyskanie aktualnego i ujednoliconego opisu sytuacji poszczególnych grup społecznych, których wyznacznikiem jest płeć, wiek, rasa, religia, orientacja seksualna, niepełnosprawność. Opracowana przez Partnera UJ diagnoza posłuży do opracowania Strategicznych Rekomendacji na rzecz Równego Traktowania, zawierających wytyczne co do możliwości i kierunków zmian w deficytowych obszarach, które stanowić będą podstawę do opracowania Krajowego Programu Działań na rzecz Równego Traktowania.

Dzięki tym oraz innym działaniom zaplanowanym w projekcie powstanie pierwsza w Polsce, przeprowadzona na tak szeroką skalę, diagnoza zjawiska dyskryminacji.

 

  

Szkolenia dla administracji publicznej

Szkolenia są zasadniczym działaniem realizowanym w projekcie. Ich celem jest podniesienie kompetencji kadr administracji publicznej w zakresie zagadnień polityki równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji. Oczekiwanym rezultatem jest natomiast podniesienie profesjonalizmu i skuteczności działania administracji oraz dostępności i jakości usług publicznych.

Szkoleniami będzie objętych w sumie ok. 460 urzędników i urzędniczek z 87 instytucji (wszystkie ministerstwa, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, urzędy wojewódzkie oraz wybrane instytucje publiczne).

Przeprowadzenie szkoleń przedstawicieli i przedstawicielek administracji publicznej poprzedziło badanie potrzeb szkoleniowych, które zostało przeprowadzone w czerwcu 2011 roku. Celem badania było określenie obszarów, w jakich należy szkolić przedstawicieli  i przedstawicielek administracji publicznej oraz określenie preferowanej przez nich formy materiałów szkoleniowych. Badaniem zostało objętych 250 przedstawicieli i przedstawicielek administracji publicznej z 5 wybranych urzędów administracji publicznej.

 

Sieć Koordynatorów ds. Równego Traktowania (KRT)

 

W ramach projektu „Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia” powołanych zostało 51 Koordynatorów ds. Równego Traktowania. Zostali powołani
w każdym ministerstwie, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, urzędzie wojewódzkim  i wybranych instytucjach publicznych, w których realizacja zasady równego traktowania  i przeciwdziałania dyskryminacji odgrywa kluczową rolę w realizacji zadań i kompetencji urzędu. Zgodnie z założeniem projektu Koordynatorzy ds. Równego Traktowania odpowiedzialni będą za monitorowanie zasady równego traktowania i przeciwdziałanie dyskryminacji z każdego powodu zarówno na terenie urzędu jak i w bieżącej realizacji jego zadań i kompetencji.

 

 

Promocja i upowszechnianie projektu oraz idei równości i przeciwdziałania wszelkim formom dyskryminacji - Kampania społeczna promująca ideę równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji -„Widzisz? Reaguj!”

Celem kampanii „Widzisz? Reaguj!” jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na zjawisko dyskryminacji – w szczególności dyskryminację ze względu na wiek, niepełnosprawność i płeć. Głównymi kanałami komunikacyjnymi kampanii są spot reklamowy „Oko” i portal Sieć Równości.

Spot informuje, jakie działania dyskryminują i zachęca do reagowania – odsyła do strony internetowej: www.siecrownosci.gov.pl. Portal pełni funkcję i edukacyjną i informacyjną (polecane wydarzenia, media). Promuje treści związane z tolerancją i równym traktowaniem. W okresie lipiec – sierpień 2011 roku spot prezentowany był w czasie prime time w Telewizji Polskiej w programie 1 oraz 2. W celu dotarcia do jak najszerszej grupy odbiorców spot odtwarzany był także w warszawskim metrze, Kolejach Mazowieckich oraz telefonii komórkowej T-Mobile. Kolejne odsłony kampanii to plakaty edukacyjne  i informacyjne oraz bannery umieszczone na stronie portalu społecznościowego Facebooka.  Kampania zakończy się wraz z zakończeniem realizacji projektu w grudniu 2012 roku.

 

 

Plakaty promujące projekt:

 

Plakat promującvy Projket Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia

Komiksy umieszczone na portalu społecznościowym Facebook.

 

 

 

Konferencje regionalne i tematyczne

 

 

Elementem promocji i upowszechniania informacji o projekcie są również konferencje organizowane w ramach projektu m.in. konferencja otwierająca (29 czerwca 2011 roku)  i zamykająca oraz 16 konferencji regionalnych (Katowice, Opole, Wrocław, KrakówRzeszów, Kielce, Łódź, Poznań, Bydgoszcz, Szczecin, Zielona Góra, Gdańsk, Olsztyn, Lublin, Białystok, Warszawai 4 tematyczne (Poznań, Kraków, Warszawa, Gdańsk).

 

 

 

Rezultatem realizowanego projektu będzie podniesienie kwalifikacji i umiejętności kadry urzędniczej odnośnie dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie i światopogląd, poglądy polityczne, wiek, niepełnosprawność, orientację seksualną, stan cywilny oraz rodzinny, co zwiększy profesjonalizm oraz skuteczność działania w urzędach, jak również dostępność i jakość usług publicznych w Polsce.
 

 

 

WydrukujWydrukuj

Słownik pojęć związanych z dyskryminacją

a b c d e f g h i j k l ł m n o p r s t u w z

Antysemityzm

 -  Antysemityzm, postawa niechęci bądź wrogości wobec Żydów lub osób pochodzenia żydowskiego, ich prześladowanie i dyskryminacja, poglądy uzasadniające takie działania. czytaj
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizacja Ideo
powered by: CMS Edito