Platforma dla koordynatorów ds równego traktowania

Nie pamiętasz hasła?

Sieć równości

Uwaga

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

 

 

 

 

 

 

 

KONSTYTUCJA RP

 

Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

 

Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

 

 

informaje o projekcie

 

Gdzie szukać informacji i pomocy

Newsletter

Podaj swój adres e-mail


Aktualności

Raport z badań sondażowych prowadzonych w ramach projektu "Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia"

18-12-2012

Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w okresie od dnia 16 listopada do dnia 21 grudnia 2011 roku prowadził badania mające na celu dostarczenie informacji na temat aktualnej sytuacji grup dyskryminowanych ze szczególnym uwzględnieniem tych aspektów, które odnoszą się do działań podejmowanych przez administrację publiczną. Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 1715 respondentów w formie indywidualnych wywiadów według standaryzowanego kwestionariusza.Poziom realizacji próby wylosowanej wyniósł 54%.Podczas badania zastosowano metodę zbierania danych CAPI (wspomagany komputerowo wywiad osobisty w domu respondenta). Produktem badania jest raport z badania sondażowego, który został opublikowany w lipcu 2012 roku.

Z przeprowadzonych w ramach projektu badań wynika, ze największa część społeczeństwa polskiego odczuwa gorsze traktowanie ze względu na wiek  (12 %) oraz płeć (10%).

Zdaniem co trzeciej osoby badanej (12%) mamy w Polsce do czynienia z problemem gorszego traktowania ze względu na wiek. Osobiście gorsze traktowanie z tego względu odczuło 12% osób badanych. Dodatkowo, 13% respondentek i respondentów miało osobisty kontakt z osobą powyżej 50. roku życia, która w miejscu pracy została gorzej potraktowana ze względu na swój wiek. Wśród osób badanych co dziesiąta osoba osobiście doświadczyła gorszego traktowania ze względu na płeć.  Znacznie częściej nierównego traktowania ze względu na płeć doświadczały kobiety niż mężczyźni. Po 9% osób badanych odczuwa gorsze traktowanie ze względu na poglądy polityczne i status materialny.  Najmniejszy odsetek osób odczuł gorsze traktowanie spowodowane pochodzeniem innym niż polskie (0,3%) czy wyznaniem innym niż katolickie (1%). Gorsze traktowanie ze względu na niepełnosprawność fizyczną to zdaniem 40% osób badanych problem występujący w Polsce. Stosunkowo niewielki odsetek osób w Polsce natomiast osobiście odczuł gorsze traktowanie ze względu na niepełnosprawność(8%). Odsetki te są naturalnie znacznie wyższe wśród osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz wśród osób odczuwających utrudnienia w codziennym funkcjonowaniu spowodowane ograniczeniem sprawności fizycznej.

Co druga osoba badana jest zdania, że w naszym kraju istnieje problem gorszego traktowania ze względu na chorobę psychiczną (49%) oraz orientację psychoseksualną (49%). Ponad 40% osób dostrzega istnienie w Polsce problemu gorszego traktowania ze względu na niepełnosprawność fizyczną oraz kolor skóry. O istnieniu gorszego traktowania ze względu na wyznanie w Polsce przekonana jest co 4 osoba.

Największy dystans społeczny Polacy posiadają w stosunku do grup LGBT: homoseksualnych mężczyzn, osób transseksualnych, osób biseksualnych oraz homoseksualnych kobiet a także do grupy osób z chorobami psychicznymi. Najmniejsze dystanse społeczne odnotowano względem osób z niepełnosprawnościami: niewidomych, niesłyszących oraz poruszających się na wózku inwalidzkim.

Na podstawie wyników przeprowadzonego badania można wnioskować, że przypadki łamania prawa przez pracodawców są bardzo częste. Ponad połowa osób ubiegających się o pracę zapytana została o stan cywilny (54%) a także poproszona o dołączenie zdjęcia do CV (51%). Pytania związane z sytuacją rodzinną zdecydowanie częściej kierowane są do kobiet. Wprawdzie praktyka zadawania mężczyznom pytań dotyczących sytuacji rodzinnej jest znacznie rzadsza, należy również odnotować jej występowanie. Zadawanie pytań związanych z sytuacją rodzinną przez pracodawcę zależy nie tylko od płci osoby ubiegającej się o pracę, ale także od wieku kandydatki lub kandydata. Zdaniem 62% respondentów na wysokość wynagrodzenia wpływ ma niepełnosprawność.

Problem gorszego traktowania w Polsce jest obecny w świadomości społecznej. Pomimo tego, że gorsze traktowanie subiektywnie odczuły stosunkowo niewielkie odsetki osób, duża część spośród respondentów i respondentek miała osobisty kontakt z osobami gorzej traktowanymi ze względu na cechy będące przesłankami dyskryminacji.

67% Polek i Polaków jest przekonanych, że Rząd powinien podejmować więcej działań na rzecz równego traktowania. Zdaniem respondentek i respondentów Rząd powinien zadbać o wprowadzanie w szkole nauczania na temat równego traktowania. Tak wysoki odsetek poparcia wiązać się może ze świadomością konieczności kształtowania postaw Polek i Polaków już od najmłodszych lat szkolnych. Zdaniem 81% respondentek i respondentów zadaniem Rządu powinna być także inna forma oddziaływania na świadomość społeczną, mianowicie organizacja kampanii informacyjnych.

Raport składa się z sześciu rozdziałów, z których pierwszy zawiera opis metodologii przeprowadzonego badania oraz charakterystykę badanej próby. Kolejne pięć rozdziałów stanowi podsumowanie wyników badania. Rozdział 2 przybliża czytelniczkom i czytelnikom informacje o zasięgu dyskryminacji w Polsce. Opisano i porównano w nim wartości trzech wskaźników nierównego traktowania ze względu na przynależne i niezbywalne cechy osoby, a mianowicie:

  • osobistego odczucia gorszego traktowania ze względu na daną cechę,
  • posiadania osobistego kontaktu z osobą gorzej potraktowaną ze względu na daną cechę,
  • opinii na temat występowania problemu gorszego traktowania ze względu na daną cechę.

W tym rozdziale, wyniki jednego ze wskaźników – osobistego odczucia gorszego traktowania - zostały porównane z podobnymi wskaźnikami pozyskanymi w innych ogólnopolskich, reprezentatywnych badaniach.

W rozdziale 3 zamieszczono informacje o zasięgu osobistego kontaktu Polek i Polaków z przedstawicielkami i przedstawicielami grup narażonych na nierówne traktowanie oraz o ocenie tego kontaktu. Dodatkowo przedstawiono dystanse społeczne odczuwane przez Polki i Polaków względem osób narażonych na nierówne traktowanie. Zbadano także wpływ osobistego kontaktu na dystans społeczny. W końcu zanalizowano ogólną otwartość na mniejszości i pokazano, jakie cechy społeczno-demograficzne są z nią związane.

Rozdział 4 identyfikuje funkcjonujące w świadomości Polek i Polaków stereotypy i przekonania dotyczące grup narażonych na nierówne traktowanie - dotyczące szeroko pojętego życia rodzinnego, osób starszych, a także mniejszości narodowych i etnicznych.

Rozdział 5 dotyczy funkcjonowania grup narażonych na nierówne traktowanie na rynku pracy. Pokazuje praktyki polskich pracodawców, poziom wiedzy prawnej dotyczącej procesu rekrutacji, a także poziom społecznego przyzwolenia na kierowanie się w procesie rekrutacji cechami prawnie chronionymi w warunkach niskiej podaży miejsc pracy na rynku. Dodatkowo zaprezentowano w nim opinie społeczne na temat funkcjonowania osób narażonych na nierówne traktowanie w miejscu pracy.

W rozdziale 6 zamieszczono informacje na temat społecznego przyzwolenia na działania rządu w zakresie równego traktowania.

Zapraszany do zapoznania się z Raportem

zobacz wszystkie
WydrukujWydrukuj

Słownik pojęć związanych z dyskryminacją

a b c d e f g h i j k l ł m n o p r s t u w z

Antysemityzm

 -  Antysemityzm, postawa niechęci bądź wrogości wobec Żydów lub osób pochodzenia żydowskiego, ich prześladowanie i dyskryminacja, poglądy uzasadniające takie działania. czytaj
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizacja Ideo
powered by: CMS Edito